Działka, 1 573 m², Biskupiec

Biskupiec, warmińsko-mazurskie, Tadeusza Kościuszki

51 300 zł
Kontakt
    • cena 51 300 zł
    • powierzchnia 1 573 m²
    • typ działki budowlana

Opis

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2) o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec

(tabela znajduje się w załączniku)

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Biskupca
ogłasza
kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec, położonej w Biskupcu przy ul.Tadeusza Kościuszki 5 (obręb miasto Biskupiec 4), oznaczonej jako działka nr 18/3 o powierzchni 0,1573 ha (oznaczenie wg użytków: Bp), objętej księgą wieczystą nr OL1B/(pokaż numer)

Cena wywoławcza 51 300 zł

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy. Ulica Tadeusza Kościuszki, przy której leży nieruchomość, jest drogą wojewódzką (własność Województwo Warmińsko-Mazurskie). Nie ma urządzonego zjazdu z tej drogi na nieruchomość – uzyskanie stosownego zezwolenia na lokalizację i wybudowanie zjazdu leży w gestii nabywcy. Nie uzyskanie tego zezwolenia nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy.
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 2005 roku (Dz.Urz. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 104 z dnia 11.08.2005r., poz.1404) nieruchomość jest przeznaczona na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne (oznaczone symbolem MNU-1) Zagospodarowanie nieruchomości – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Nabywca jest zobowiązany, przy zawieraniu umowy notarialnej, do obciążenia nabywanej nieruchomości służebnością przesyłu, nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu, polegającą na prawie swobodnego dostępu do przebiegającej przez nieruchomość sieci kanalizacji deszczowej, celem wykonania czynności konserwacyjnych, eksploatacyjnych i naprawczych.
Dla przedmiotowego terenu nie przeprowadzono badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na mapie) kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala nr 20, I piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 25 listopada 2016 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wadium (w pieniądzu) w wysokości 10 200 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 25 listopada 2016 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej:
aktualny dokument potwierdzający tożsamość,
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna,
oryginał potwierdzenia wniesienia wadium.
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 12.07.2016 r. i 15.09.2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu (pok.41, tel. (pokaż numer)).

Kontakt:
Urząd Miasta Biskupiec
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Tadeusza Kościuszki

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

olsztyński : zakres cen ofertowych

Działki

51 300
Min.
7 000
Max.
11 200 000

13%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 51 300 zł

Wszystkie działki poniżej 51 300 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

olsztyński

od 7 000 zł do 11 200 000

Ta oferta
51 300
-78%
Śr. Cena
241 348

Cena 78% poniżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 1 700 zł do 72 800 000

Ta oferta
51 300
-85%
Śr. Cena
349 964

Cena 85% poniżej średniej


olsztyński

Powiat

olsztyński

od 0 zł/m² do 3 611 zł/m²

Ta oferta
32 zł/m²
-47%
Śr. Cena
61 zł/m²

Cena/m² 47% poniżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 0 zł/m² do 30 000 zł/m²

Ta oferta
32 zł/m²
-53%
Śr. Cena
70 zł/m²

Cena/m² 53% poniżej średniej


olsztyński
olsztyński: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 45852230

Nr oferty w biurze nieruchomości: 13124/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 26

Data dodania: 17.10.2016

Data aktualizacji: 17.10.2016

Otodom w Twoim Telefonie