Działka, 1 943 m², Otwock

Otwock, mazowieckie

313 000 zł
Kontakt
    • cena 313 000 zł
    • powierzchnia 1 943 m²
    • typ działki budowlana

Opis

Zarząd Powiatu w Otwocku
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego

(tabela znajduje się w załączniku)


Opis i przeznaczenie nieruchomości:
Przedmiotowa działka gruntowa stanowiąca własność Powiatu Otwockiego, położona w Otwocku, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 8/3 o pow. 1943 m2 z obr. 2, uregulowana w księdze wieczystej WA1O/(pokaż numer) położona jest na terenie Otwocka przy ul. Koszykowej róg ul. Mickiewicza. Kształt działki jest korzystny zbliżony do prostokąta. W ciągu ul. Mickiewicza znajdują się media tj. energia elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru przyległego do rzeki Świder na terenie miasta Otwocka – etap I zatwierdzony uchwałą Nr XXI/205/2000 Rady Miasta Otwock z dnia 23 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 82 z dnia 27 lipca 2000 r. poz. 828). Szczegółowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące dz. ew. nr 8/3 z obrębu 2 w Otwocku określają ją jako położoną na terenie oznaczonym symbolem MU2 – tereny mieszkaniowo-usługowe położonym poza granicami rezerwatu „Świder” i poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – na rysunku Planu działka ta jest zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem MU2 – tereny mieszkaniowo usługowe których funkcją podstawową jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług wbudowanych o uciążliwości nie wykraczającej poza granice własnej działki oraz zabudowa wolnostojącymi budynkami użyteczności publicznej. Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod usługi wbudowane w budynek mieszkalny nie może przekroczyć 40% powierzchni użytkowej całego budynku. Działka ma uwzględnić minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej, a maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 10 m od poziomu istniejącego terenu do kalenicy dachu z ustaleniem różnicy poziomów istniejącego terenu i poziomu podłogi parteru budynku, który nie może przekraczać 1m. Wydanie pozwolenia na budowę musi być poprzedzone wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu na koszt inwestora i zaopiniowaniem wstępnego projektu zagospodarowania terenu przez gminny organ ochrony środowiska. Z uwagi na to, że nieruchomość znajduje się w strefie archeologicznej, to istnieje obowiązek uzgadniania z właściwym Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian związanych z użytkowaniem terenu i planowanych inwestycji kubaturowych.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 – pokój nr 121 (sala konferencyjna).

Wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 listopada 2016 r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13, nr 40 8023 0009 2001 0000 0967 0046.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu. Zwrot wadium uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, następuje niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Ogłoszenie o przetargu podano na stronie internetowej: w zakładce Nieruchomości jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa przy ul. Górnej 13 oraz przy ul. Komunardów 10 oraz na stronie:
Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomości oraz warunków przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Otwocku – Świdrze, ul. Komunardów 10, wejście D, pok. 25, 27 tel.: 788-15-34 w. 361, 365.

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Sprawę prowadzi: Monika Pokrywczyńska tel. (pokaż numer), wew. 365, e- mail:

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Otwocku
tel: (pokaż numer), w. 365

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Otwock

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Otwock : zakres cen ofertowych

Działki

313 000
Min.
39 000
Max.
19 200 000

46%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 313 000 zł

Wszystkie działki poniżej 313 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Otwock

od 39 000 zł do 19 200 000

Ta oferta
313 000
-54%
Śr. Cena
692 054

Cena 54% poniżej średniej


otwocki

Powiat

otwocki

od 10 000 zł do 19 200 000

Ta oferta
313 000
-42%
Śr. Cena
539 952

Cena 42% poniżej średniej


Otwock

Miejscowość

Otwock

od 27 zł/m² do 1 999 zł/m²

Ta oferta
161 zł/m²
-38%
Śr. Cena
262 zł/m²

Cena/m² 38% poniżej średniej


otwocki

Powiat

otwocki

od 2 zł/m² do 5 000 zł/m²

Ta oferta
161 zł/m²
-24%
Śr. Cena
212 zł/m²

Cena/m² 24% poniżej średniej


Otwock
Otwock: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 313 000

Lokalizacja: Otwock

Porównywalne oferty

Wynajem

500 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Otwock

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 45860584

Nr oferty w biurze nieruchomości: 13135/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 33

Data dodania: 18.10.2016

Data aktualizacji: 18.10.2016

Otodom w Twoim Telefonie