Działka, 167 606 m², Kiełpin

Kiełpin, pomorskie

1 502 117 zł
Kontakt
    • cena 1 502 117 zł
    • powierzchnia 167 606 m²
    • typ działki rolna

Opis

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Oddział Terenowy w Gdańsku

Na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1491), ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 585), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2012 r. poz. 540), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r., poz. 208) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803) podaje do publicznej wiadomości:
wykaz

nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Nieruchomość pochodzi z PGR Człuchów, powiat człuchowski, gmina Człuchów, oznaczona jest jako działki nr:
- działki nr 500/2, 500/3, 500/4, 500/7 obręb Kiełpin, dla których w Sądzie Rejonowym w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SL 1Z/(pokaż numer),
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 16,7606 ha, w tym użytki rolne 16,3750ha, z czego:
- grunty orne 6,1810 ha w klasach: RIVb 4,4431 ha
RV 1,7379 ha
- grunty zabudowane 0,3256 ha w klasach: Br-RV 0,3256 ha
- pastwiska 8,5093 ha w klasach: PsIV 8,5093 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione 0,8293ha w klasach:
Lz-RV 0,8293 ha
- sady 0,5298ha w klasach S-RV 0,5298 ha
- nieużytki 0,3856 ha N 0,3856 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

W księdze wieczystej w dziale I znajduje się zapis : nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa na rzecz
każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 75/1 objętą kw nr SL1Z/(pokaż numer) obciążająca nieruchomość obejmującą działki gruntu 54/2, 77/1, 500/6 objęte kw nr SL1Z/(pokaż numer) na warunkach szczegółowo opisanych w § 11 umowy sprzedaży i oświadczenia o ustanowieniu hipoteki REP A nr 1652/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku (dok. nr K. 1 - 8 w kw nr SL1Z/(pokaż numer)).

Nieruchomość zabudowana jest budynkami i budowlami: budynek mieszkalny nr inw 18, budynek gospodarczy brak nr inw, ogrodzenie.

Na działce nr 500/3 znajduje się plantacja porzeczek.

Przez teren działek nr 500/2, 500/3, 500/7 biegnie linia średniego napięcia na słupach betonowych.

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Człuchów z dnia 15.09.2016r nr RP.6727.263.2016r działki nr 500/2, 500/3, 500/4, 500/7 położone w obrębie geodezyjnym Kiełpin wchodzą w skład terenu, dla którego nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin ważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów upłynął z dniem 31 grudnia 2003r.
Dla terenu gminy Człuchów obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów, uchwalone uchwałą Rady Gminy Człuchów nr IV/36/15 z dnia 25 marca 2015r. Dla w/w działek w studium wskazano następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego:
- działka nr 500/2 - obszar rozwoju zabudowy mieszkaniowej,
- działka nr 500/3 – obszar rozwoju zabudowy mieszkaniowej,
- działka nr 500/4 - teren zainwestowany,
- działka nr 500/7 – częściowo teren zainwestowany, częściowo obszar rozwoju zabudowy mieszkaniowej, częściowo teren wykorzystywany rolniczo.
Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.
Gmina Człuchów nie przystąpiła do opracowania nowego planu miejscowego na przedmiotowy teren. W/w działki nie są objęte planem budowy siłowni wiatrowych ani planem lokalizacji inwestycji na cele zadań własnych gminy. Na przedmiotowych działkach nie jest planowana budowa ani rozbudowa dróg gminnych.

Zgodnie z zaświadczeniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ARD.5135.81.2016.KG z dnia 10.06.2016r działki nr 500/3, 500/4 obręb Kiełpin, gmina Człuchów nie są objęte strefą ochrony archeologicznej.
Jednakże w przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na w/w działce, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:
wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków
- art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 tekst jednolity)
Na terenie działek nr 500/2 i 500/7 znajduje się stanowisko archeologiczne nr AZP 25-32/17, objęte strefą ograniczonej ochrony archeologicznej. Przyjmuje się następujące formalno-prawne kierunki ochrony:
1. wymóg przeprowadzenia na obszarze stanowiska archeologicznego badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określa inwestorowi Pomorski Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu (na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. Ochrony zabytków).
2. po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych na podstawie wyników archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi pozwoleniem Pomorskiego Konserwatora Zabytków (na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. Ochrony zabytków). Po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie mógł być trwale zainwestowany.
Na działce nr 500/4 obr. Kiełpin znajduje się dwór w wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla którego formą ochrony są ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Fragment terenu działki nr 500/7 stanowi park w Kiełpinie wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa pomorskiego(jego zasięg oznaczono na czerwono na zał nr 1 do pisma).Teren ten wraz z dz.nr.500/4 stanowią założenie dworsko-parkowe wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Postuluje się o wydzielenie geodezyjne terenu parku jako osobną działkę. Ponadto , z konserwatorskiego punktu widzenia istotne jest zachowanie całości historycznego zasięgu obiektu i jego integralności, dlatego wskazane jest aby działka nr 500/4 oraz obecny fragment dz. 500/7 stanowiący park, były sprzedawane tylko jako całość dla jednego lub wielu właścicieli.

Cena nieruchomości brutto (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi – 1 502 117,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące sto siedemnaście złotych)

Zgodnie z art. 29 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy, nieruchomość będzie obciążona prawem pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa, które przysługuje Agencji przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat, licząc od dnia jej notarialnego nabycia od Agencji.
1. Warunki płatności – wylicytowana cena sprzedaży płatna będzie jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
2. Zgodnie z art. 28a powołanej na wstępie ustawy sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1)będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2)nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Powierzchnię posiadanych użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia, które kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć Agencji przed zawarciem umowy sprzedaży (dotyczy nieruchomości rolnej). Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. ANR Oddział Terenowy w Gdańsku zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe okoliczności, w tym w szczególności zgłoszone zostaną roszczenia reprywatyzacyjne, nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z umów wynikających z zawartych z Agencją.
4. Termin, miejsce, rodzaj i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.
5. Agencja sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zrzeka się wszelkich roszczeń materialnych oraz nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Agencji i Skarbu Państwa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w wypisie z ewidencji gruntów i budynków i wyrysie z mapy ewidencyjnej wydanym przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić wyłącznie na wniosek i koszt nabywającego.
6. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie ANR Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, tel.: (pokaż numer) w. 140 lub w.108
7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wymagane jest uzyskanie odrębnego pełnomocnictwa Prezesa Agencji.
8. Wykaz zostanie opublikowany poprzez wywieszenia na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28,
ANR O/T w Gdańsku, Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem Przechlewo, oś. Juźkowa 1.
Pomorska Izba Rolnicza w Pruszczu Gdańskim
Biuro Powiatowe Pomorskiej Izby Rolniczej w Człuchowie, Przechlewo, oś. Juźkowa 1.
Urzędu Gminy Człuchów
Sołectwa właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
Informacja o wykazie jest umieszczona na stronie internetowej ANR OT Gdańsk

Wykaz wchodzi w życie z dniem wywieszenia na tablicach ogłoszeń jw.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń jw. przez okres 14 dni.

Kontakt:
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
tel: (pokaż numer) w. 140

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Kiełpin

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

człuchowski : zakres cen ofertowych

Działki

1 502 120
Min.
17 000
Max.
5 780 000

95%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 1 502 120 zł

Wszystkie działki poniżej 1 502 120 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

człuchowski

od 17 000 zł do 5 780 000

Ta oferta
1 502 120
+318%
Śr. Cena
359 118

Cena 318% powyżej średniej


pomorskie

Województwo

pomorskie

od 4 300 zł do 81 400 000

Ta oferta
1 502 120
+172%
Śr. Cena
552 032

Cena 172% powyżej średniej


człuchowski

Powiat

człuchowski

od 2 zł/m² do 1 632 zł/m²

Ta oferta
8 zł/m²
-89%
Śr. Cena
85 zł/m²

Cena/m² 89% poniżej średniej


pomorskie

Województwo

pomorskie

od 0 zł/m² do 100 000 zł/m²

Ta oferta
8 zł/m²
-95%
Śr. Cena
183 zł/m²

Cena/m² 95% poniżej średniej


człuchowski
człuchowski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 1 502 120

Lokalizacja: człuchowski

Cena powyżej średniej

Porównywalne oferty

Wynajem

0 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Kiełpin

Nr oferty w Otodom: 45852258

Nr oferty w biurze nieruchomości: 13134/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 27

Data dodania: 17.10.2016

Data aktualizacji: 17.10.2016

Otodom w Twoim Telefonie