Działka, 24 765 m², Leśna

Leśna, dolnośląskie, Baworowa, Baworowo

300 000 zł
Kontakt
  • cena 300 000 zł 12,11 zł/m²
  • powierzchnia 24 765 m²

Opis


ZARZĄDZENIE NR 203/2016

BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia 14.10. 2016r.

w sprawie przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Leśnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami) w związku z §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie:

1.Przewodniczacy Komisji -Sebastian Fronc

2.Członek Komisji - Krystyna Jarzyna

3. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz

§ 3

Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej

Nr203./2016 z dnia 14.10. 2016r.

 

BURMISTRZ LEŚNEJ

OGŁASZA

 

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Leśna

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 6/8, o powierzchni 24.765m2, położona w Leśnej przy ul. Baworowo , powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, niezabudowana stanowiąca własność Gminy Leśna, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1L/(pokaż numer) • OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

 • Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich • Przeznaczenie nieruchomości.

 • UT/3 – tereny usług turystyki.

  Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu i terenu projektowanego parku.

  Przez teren działki przebiega linia sieci wodociągowej. ( załącznik nr 2)

  Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015r. • Opis.

 • Działka nr 6/8 obręb 0001-Leśna, o powierzchni 24.765m2, w kształcie nieregularnego wieloboku, położona w terenie pochyłym, na łagodnym stoku, opadającym w kierunku jeziora. Dojazd do działki nr 6/8 bardzo dobry, drogą asfaltową biegnącą z centrum miasta do terenów położonych przy Jeziorze Leśniańskim. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu i terenu projektowanego parku krajobrazowego. Wszelka działalność w obrębie terenu objętego planem winna respektować obowiązujące przepisy szczególne dotyczące ochrony i kształtowania środowiska. • Cena wywoławcza nieruchomości.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

  Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

  IV przetarg odbędzie się w dniu  08 grudnia 2016r. o godz. 13.00

  w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11b

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000zł w terminie do dnia

  01 grudnia 2016r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: (pokaż numer)

  (pokaż numer).

   I przetarg ogłoszony na dzień 16 marca 2016r. oraz II przetarg ogłoszony na dzień 11 maja 2016r.

  zakończyły się wynikiem negatywnym. Również przetarg III ogłoszony na dzień 15 lipca 2016r.

  zakończył się wynikiem negatywnym.

   

  Wadium należy wnieść w pieniądzu

  UWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej

  niż 1% (3.000zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

   

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia

  nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po

  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia

  przetargu.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do

  zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od

  zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie

  podlega zwrotowi.

  Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

  Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

  Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. 

  W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze

  odpowiedzialności za ewentualne różnice.

  Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

  Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.

  Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu w przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży .

  Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:  • dowodu wpłaty wadium;


  • dokumentów stwierdzających tożsamość.

   Burmistrz Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.


  Dodatkowych informacji udziela:

  Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11b, tel.: (pokaż numer)

  Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: ż nieruchomości®przetargi 2016

  Pokaz wiecej...
  !

  Błąd podczas ładowania mapy

  Prosimy spróbuj ponownie później

  W pobliżu...

  Baworowo

  Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
  wersja beta

  Szacunkowa wycena nieruchomości

  Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

  Raport cen ofertowych

  Na bazie cen w serwisie Otodom

  lubański : zakres cen ofertowych

  Działki

  300 000
  Min.
  5 000
  Max.
  5 233 800

  74%

  działek w tym powiecie ma niższą cenę

  Porównywalne działki poniżej 300 000 zł

  Wszystkie działki poniżej 300 000 zł

  Średnie ceny ofertowe Działki

  Powiat

  lubański

  od 5 000 zł do 5 233 800

  Ta oferta
  300 000
  -19%
  Śr. Cena
  371 210

  Cena 19% poniżej średniej


  dolnośląskie

  Województwo

  dolnośląskie

  od 2 000 zł do 160 000 000

  Ta oferta
  300 000
  -52%
  Śr. Cena
  631 079

  Cena 52% poniżej średniej


  lubański

  Powiat

  lubański

  od 1 zł/m² do 918 zł/m²

  Ta oferta
  12 zł/m²
  -84%
  Śr. Cena
  78 zł/m²

  Cena/m² 84% poniżej średniej


  dolnośląskie

  Województwo

  dolnośląskie

  od 0 zł/m² do 175 097 zł/m²

  Ta oferta
  12 zł/m²
  -91%
  Śr. Cena
  149 zł/m²

  Cena/m² 91% poniżej średniej


  lubański
  lubański: średnie ofertowe ceny sprzedaży

  Kupno

  Ta oferta 300 000

  Lokalizacja: lubański

  Porównywalne oferty

  Wynajem

  0 zł/mc

  Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Leśna

  Porównywalne oferty

  Nr oferty w Otodom: 45874818

  Nr oferty w biurze nieruchomości: NET-GS-552

  Liczba wyświetleń strony: 44

  Data dodania: ponad 14 dni temu

  Data aktualizacji: ponad 14 dni temu

  Otodom w Twoim Telefonie