Działka, 3 119 m², Gniew

Gniew, pomorskie, Gdańska

184 500 zł
Kontakt
    • cena 184 500 zł
    • powierzchnia 3 119 m²

Opis

Zarząd Powiatu Tczewskiego
ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży:
niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka nr 12 o powierzchni 0,3119 ha, położona w Gniewie przy ul. Gdańskiej (arkusz mapy 26), zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/(pokaż numer) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie.

Opis nieruchomości:
nieruchomość niezabudowana, położona w pobliżu Domu Pomocy Społecznej, ogródków działkowych i obszaru użytkowanego rolniczo. W dalszym sąsiedztwie Stacja Redukcji Gazu i budynki mieszkalne. Dojazd od ulicy Gdańskiej o nawierzchni asfaltowej i częściowo utwardzonej płytami betonowymi, od strony zachodniej przebiega droga krajowa nr 91. Działka bez urządzonego wjazdu, ogrodzona z trzech stron siatką stalową w ramach umocowanych do słupków murowanych, otynkowanych (fundamenty betonowe, cokół murowany). Teren o nieznacznych nierównościach. Działka o regularnym kształcie. Uzbrojenie pełne w pobliżu.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość została oznaczona symbolem 06.UU wraz z częścią wydzielenia wewnętrznego 06/1.1.UP. Przeznaczeniem terenu 06.UU jest zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jako uzupełnienie funkcji podstawowej, przy czym powierzchnia lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 150 m2. Wyklucza się lokalizację funkcji obsługi komunikacji, funkcji w obiektach o dużym zatrudnieniu oraz lokalizację działalności związanych ze zbiórką i przetwarzaniem surowców wtórnych i odpadów. Teren wydzielenia wewnętrznego 06/1.1.UP przeznacza się dla usług publicznych.

Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości:
nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (I piętro) oraz umieszczony na stronach internetowych: i na okres od 19 maja 2016 r. do 9 czerwca 2016 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 30 czerwca 2016 r.
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 13 września 2016 r.

Obciążenia: brak.

Zobowiązania: brak.

Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert: oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej, uniemożliwiającej identyfikację oferenta kopercie z napisem ”Oferta na zakup nieruchomości – Gniew, ul. Gdańska” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 do dnia 28 listopada 2016 r. do godz. 15:00.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu: do dnia 28 listopada 2016 r. do godz. 14:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 – I piętro, pokój nr 129, tel. (pokaż numer), a także na stronie internetowej oraz

Cena wywoławcza nieruchomości:
150 000,00 zł oraz podatek od towarów i usług w wysokości 23 %,
tj. 184 500,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

Wadium ustala się w wysokości:
7 500,00 zł oraz podatek od towarów i usług w wysokości 23 %
tj. 9 225,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 28 listopada 2016 r. w podanej powyżej wysokości na konto Powiatu Tczewskiego:
Getin Noble Bank S.A. nr rachunku 06 1560 0013 2226 4983 1000 0003.
Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na w/w konto bankowe. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako nabywca, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która przetarg wygrała.

Termin i miejsce części jawnej przetargu: 5 grudzień 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, I piętro, pokój nr 127 – sala ZUD.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
- wpłacenie wadium w wyżej podanej wysokości i terminie,
- złożenie pisemnej oferty w wyżej podanym terminie i miejscu.

Oferta powinna zawierać:
imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
datę sporządzenia oferty;
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
elementy szczegółowo wymienione w pkt. I dodatkowych warunków przetargu;
własnoręczny podpis;
kopię dowodu wniesienia wadium.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi kupujący.

Cudzoziemiec, który został ustalony jako nabywca, zobowiązany ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2016 r. poz. 1061) do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien przedstawić organizatorowi przetargu przedmiotowe zezwolenie przed podpisaniem umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin wpłacenia ceny nabycia: cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, przy czym termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe Powiatu Tczewskiego.

Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Zarządowi Powiatu Tczewskiego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (83-110), ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój 129, tel. (pokaż numer) lub (pokaż numer).

DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU
/__files/parent1517/dod-warunki-ii-pisemny-gniew-dz-12.doc

OŚWIADCZENIA
/__files/parent1517/o-wiadczenia-ii-pisemny-gniew-dz-12.doc

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Tczewie
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Gdańska

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

tczewski : zakres cen ofertowych

Działki

184 500
Min.
33 000
Max.
51 000 000

59%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 184 500 zł

Wszystkie działki poniżej 184 500 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

tczewski

od 33 000 zł do 51 000 000

Ta oferta
184 500
-75%
Śr. Cena
744 108

Cena 75% poniżej średniej


pomorskie

Województwo

pomorskie

od 4 300 zł do 81 400 000

Ta oferta
184 500
-66%
Śr. Cena
550 374

Cena 66% poniżej średniej


tczewski

Powiat

tczewski

od 5 zł/m² do 4 716 zł/m²

Ta oferta
59 zł/m²
-51%
Śr. Cena
121 zł/m²

Cena/m² 51% poniżej średniej


pomorskie

Województwo

pomorskie

od 0 zł/m² do 100 000 zł/m²

Ta oferta
59 zł/m²
-67%
Śr. Cena
183 zł/m²

Cena/m² 67% poniżej średniej


tczewski
tczewski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 184 500

Lokalizacja: tczewski

Porównywalne oferty

Wynajem

0 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Gniew

Nr oferty w Otodom: 45880520

Nr oferty w biurze nieruchomości: 13169/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 32

Data dodania: 19.10.2016

Data aktualizacji: 19.10.2016

Otodom w Twoim Telefonie