Działka, 72 680 m², Nieżywięć

Nieżywięć, pomorskie

942 290 zł
Kontakt
    • cena 942 290 zł
    • powierzchnia 72 680 m²
    • typ działki budowlana

Opis

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Oddział Terenowy w Gdańsku

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 175/7 obręb Nieżywięć o pow. 7,3543 ha,
w dniu 03.11.2016r. o godz.11.00

Na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1491), ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 585), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2012 r. poz. 540), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r., poz. 208) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803):
Nieruchomość wchodząca w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położona na terenie gminy Człuchów, pochodząca ze zlikwidowanego PGR Człuchów, powiat człuchowski, gmina Człuchów oznaczona jako działka 175/7 obręb Nieżywięć o pow. 7,3543 ha, posiadająca księgę wieczystą nr KW SL1Z/(pokaż numer) prowadzona przez Sąd Rejonowy w Człuchowie, w tym:

(tabela w zdjęciu)

Łączna powierzchnia sprzedawanych użytków rolnych wynosi: 7,2680 ha.
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Człuchowie.
Urząd Gminy w Człuchowie zaświadczeniem RP.6727.174.2016 z dnia 02.06.2016r. informuje, że działka nr 175/7 położona w obrębie geodezyjnym Nieżywięć wchodzi w skład terenu, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr LII/370/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 17.09.2010r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27.10.2010r. Nr 131 poz.2527. Zgodnie z w/w planem miejscowym przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 16.MN,17.MN,18MN co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 14.MN.UR, 15.MN.UR co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej z usługami na zapleczu, 19 KDw, 25KDw, 26KDw, 27KDw, 28KDw co stanowi teren komunikacji-dróg wewnętrznych.
Ponadto Gmina Człuchów nie przystąpiła do opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowy teren. Gmina Człuchów nie podjęła uchwały w przedmiocie ustalenia obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaświadczeniem z dnia 25.05.2016r. ARD.5135.79.2016.KG informuje, że przedmiotowa działka nr 175/7, obręb Nieżywięć, gmina Człuchów nie jest objęta strefą ochrony archeologiczno konserwatorskiej. Jednakże w przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na w/w działce, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:
wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków- art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz.1446 tekst jednolity)
W dziale III KW SL1Z/(pokaż numer) istnieje wpis: nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa przejazdu i przechodu ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 174/34 (nieruchomość władnąca) objętej księgą wieczystą SL1Z/(pokaż numer), polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość obciążoną, to jest nieruchomość położoną w miejscowości Nieżywięć, obr. ewidencyjny (Nr 0015) gmina Człuchów, powiat człuchowski, województwo pomorskie o obszarze 34,1145 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 174/46 objętej księgą wieczystą Nr SL1Z/(pokaż numer) wpisano zgodnie z paragrafem 17 umowy sprzedaży i oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej, Rep. A Nr 19/2014 z dnia 07.01.2014r. KW SL1Z/(pokaż numer).
Cena nieruchomości brutto (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi 942 290,00 zł (słownie złotych: dziewięćset czterdzieści dwa tysiące, dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
Cena nieruchomości zawiera także koszty przygotowania jej do sprzedaży.
Minimalne postąpienie wynosi 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych )
Wadium wynosi 94 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).
Agencja zastrzega sobie prawo pierwokupu przy odsprzedaży nieruchomości w okresie 5 lat licząc od dnia jej nabycia od Agencji z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej.
W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005r o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418)
Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się dnia 03.11.2016 r. o godz. 11.00 , w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Bytowie, Przechlewo ul. Os. Juźkowa 1

Uczestnicy przetargu przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość /w przypadku osób prawnych aktualny KRS /
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu. W tytule wpłaty należy umieścić geodezyjne oznaczenie nieruchomości.
Wadium należy wpłacić na konto Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku . nr konta: 69 1130 1121 0006 5590 8320 0002, przy czym warunek wniesienia wadium zostanie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku organizatora przetargu najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin przetargu (licytacji).
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.
Zwalnia się z obowiązku wpłacania wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w dniu 02.11.2016r. w godz. 8.00 do 14.00 w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Bytowie, Przechlewo ul. Os. Juźkowa 1 złożą:
- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
- oryginał decyzji lub zaświadczenia potwierdzających prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach
– także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art.2 lub art.3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1148).
W przypadku zgłoszenia się osoby będącej spadkobiercą właściciela nieruchomości, wskazanej obok innych osób w decyzji lub zaświadczeniu jako osoby uprawnionej organizator przetargu może zrealizować uprawnienie wyłącznie w stosunku do wszystkich osób (tzn. muszą one wszystkie przystąpić do przetargu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników oraz muszą przedłożyć oryginalne decyzje lub zaświadczenia dotyczące każdej z tych osób, bowiem każda z nich otrzymała swój dokument). Zrealizowanie uprawnienia tylko jednego z w/w spadkobierców będzie możliwe wyłącznie wówczas, gdy przedłoży on oryginalne zaświadczenia lub decyzję swoją i pozostałych spadkobierców oraz oświadczenie z podpisami poświadczonymi notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo też złożone w polskiej placówce konsularnej wszystkich pozostałych spadkobierców o wskazaniu tego spadkobiercy jako osoby uprawnionej.
Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:
- wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Agencji do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
- nie wygrał przetargu – zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie ( nie dłuższe niż 1 miesiąc) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny (nie dłuższy niż 3 miesięczny) odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość: w przypadku współmałżonka (pozostającego w wspólności ustawowej) zwykłe pisemne pełnomocnictwo, w innych przypadkach pisemne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie oraz w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osoby prawnej.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z 2012r. Dz.U., poz. 788) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
Wadium wniesione przez uczestnika na sprzedaż, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty z uwzględnieniem zastrzeżeń jak niżej.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, w szczególności niespełnienia wymogu określonego w art. 28a ust.1 ustawy.
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
- mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu lub
- władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji nieruchomości tych nie opuściły.

Warunki płatności:
Cena nieruchomości ustalona w wyniku licytacji winna zostać zapłacona przez Nabywcę w całości gotówką na wskazane konto Agencji i przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży – cenę uznaje się zapłaconą z chwilą wpłynięcia pieniędzy na jej rachunek bankowy.
Na pisemny wniosek Nabywcy cena należności za nabywaną nieruchomość może być rozłożona na roczne raty stosownie do art. 31 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r.(Dz.U. z 2012 r. poz.1187) i Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz.U. z 2012 poz. 208) na następujących warunkach:
1) Nabywca przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży wpłaci co najmniej 50% ceny, pozostała część może być rozłożona na 5 rat rocznych w mierniku pieniężnym wraz z oprocentowaniem do dnia zapłaty w wysokości:
a) stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną o 1 punkt procentowy,
b) od należności niezapłaconej w ustalonych w umowie bądź odroczonych terminach płatności za okres opóźnienia pobiera się odsetki ustawowe.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozłożenie należności pozostających do spłaty rat uzależnione jest w szczególności od spełnienia przez niego następujących warunków:
a) nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych,
b) przedłożenia zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży na raty.
Nabywca ubiegający się o rozłożenie ceny sprzedaży nieruchomości na raty zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów, oświadczeń i informacji niezbędnych do oceny jego wiarygodności finansowej oraz form zabezpieczenia, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. z 2012 r. poz. 208)
Ponadto w przypadku braku wiarygodności finansowej Nabywcy, a także nie zaakceptowania zaproponowanej formy zabezpieczenia (w tym dodatkowego) do negatywnego rozpatrzenia wniosku o rozłożenie spłaty należności na raty.
2. Zgodnie z art. 28a powołanej na wstępie ustawy sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:
1)będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
2)nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności.
Do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Powierzchnię użytków rolnych (będących własnością nabywcy oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej.
Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa powyżej, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Zgodnie z art. 29b ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015r., poz 1014 z późn. zm.) każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złoży nieprawdziwe oświadczenie podlegała będzie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
ANR OT w Gdańsku może odstąpić od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gdy Nabywca, nie stawi się w miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu oraz nie później niż w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nie dokona wpłaty wylicytowanej całej ceny nabycia nieruchomości.
3. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu. Jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wymienionych wyżej dokumentach, nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Agencji z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
4. ANR Oddział Terenowy w Gdańsku zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.
5. Uczestnik przetargu w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami może zapoznać się w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, pokój nr 2.16 z projektem umowy sprzedaży nieruchomości zawierającym postanowienia, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu i nie są objęte niniejszym ogłoszeniem.
6. Oględziny nieruchomości mogą odbywać się w terminie uprzednio ustalonym z ANR, termin oględzin należy uzgodnić telefonicznie – tel. (pokaż numer) wew.108 lub w 140.
7. Uczestnik przetargu może wnieść do Prezesa Agencji zastrzeżenia na czynności przetargowe za pośrednictwem ANR w Gdańsku (organizatora przetargu) w terminie 7 dni od dnia odbytego przetargu.
Nie dopuszcza się zapłaty należności poprzez potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa.
8. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
9. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
10. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, tel.: (pokaż numer) w. 140 lub w.108
11. Ogłoszenie zostanie opublikowany poprzez wywieszenia na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28,
ANR O/T w Gdańsku, Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Bytowie, Przechlewo ul. Os. Juźkowa 1
Pomorska Izba Rolnicza w Pruszczu Gdańskim
Biuro Powiatowe Pomorskiej Izby Rolniczej w Człuchowie,77-320 Przechlewo ul. Os. Juźkowa 1
Urzędu Gminy w Człuchowie
Sołectwa właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
12 . Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem wywieszenia na tablicach ogłoszeń jw.

Kontakt:
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
tel: (pokaż numer) w. 140

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Nieżywięć

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

człuchowski : zakres cen ofertowych

Działki

942 290
Min.
17 000
Max.
5 780 000

91%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 942 290 zł

Wszystkie działki poniżej 942 290 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

człuchowski

od 17 000 zł do 5 780 000

Ta oferta
942 290
+160%
Śr. Cena
361 338

Cena 160% powyżej średniej


pomorskie

Województwo

pomorskie

od 4 300 zł do 81 400 000

Ta oferta
942 290
+72%
Śr. Cena
546 006

Cena 72% powyżej średniej


człuchowski

Powiat

człuchowski

od 2 zł/m² do 1 632 zł/m²

Ta oferta
12 zł/m²
-84%
Śr. Cena
86 zł/m²

Cena/m² 84% poniżej średniej


pomorskie

Województwo

pomorskie

od 0 zł/m² do 100 000 zł/m²

Ta oferta
12 zł/m²
-92%
Śr. Cena
181 zł/m²

Cena/m² 92% poniżej średniej


człuchowski
człuchowski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 942 290

Lokalizacja: człuchowski

Cena powyżej średniej

Porównywalne oferty

Wynajem

0 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Nieżywięć

Nr oferty w Otodom: 45874514

Nr oferty w biurze nieruchomości: 13157/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 16

Data dodania: 19.10.2016

Data aktualizacji: 19.10.2016

Otodom w Twoim Telefonie