Działka, 851 m², Elbląg

Elbląg, Rawska

125 000 zł
Kontakt
    • cena 125 000 zł
    • powierzchnia 851 m²
    • typ działki budowlana

Opis

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG
ogłasza
szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg
(strona internetowa - BIP - )
(tel. kontaktowy (pokaż numer), (pokaż numer), fax (pokaż numer), e-mail: )

1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Rawska.

2. Opis nieruchomości: nieruchomości położone są w Elblągu, we wschodniej części miasta, dzielnicy „Warszawskie Przedmieście” i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z zabudową przemysłowo-usługową zlokalizowaną po przeciwnej stronie ulicy. Dojazd do nieruchomości możliwy jest w sposób bezpośredni z drogi publicznej ul. Bytomskiej tj. działki nr 157/2 oraz w sposób pośredni z drogi wewnętrznej ul. Bytomskiej, tj. działki nr 158/6.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: wg poniższej tabeli:

(tabela znajduje się w załączonym zdjęciu)


4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru, na którym zlokalizowane są nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o własnym staraniem i na własny koszt. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Elbląg, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXXIII/825/2006 z dnia 26.10.2006 r., zmienionego uchwałą nr XXVI/580/2010 z dnia 21.01.2010 r., nieruchomości zawarte są w obrębie jednostki bilansowej B4-40M, na terenie zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.

5. Uzbrojenie: nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w media komunalne. Wzdłuż południowej granicy działek przebiega podziemna sieć energetyczna niskiego napięcia. Zgodnie z opinią Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. dostawę wody dla planowanej zabudowy jednorodzinnej należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej ? 300 mm, a ścieki sanitarne należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej ? 0,20 m, zlokalizowanych w ul. Bytomskiej. Według informacji uzyskanych od Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w obrębie nieruchomości będących przedmiotem przetargu brak jest sieci ciepłowniczej. Na nieruchomościach zlokalizowany jest obiekt sportowy – boisko urządzone przez poprzedniego użytkownika nieruchomości, wraz z ogrodzeniem. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu Nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: ceny wywoławcze poszczególnych nieruchomości zawiera tabela w pkt 3. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 57 1030 1218 0000 0000 9030 1616 przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r., o godz. 10.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 13 1030 1218 0000 0000 9030 1632 w terminie do dnia 07 listopada 2016 r. Dowód wpłaty wadium winien zawierać numer działki, której wadium to dotyczy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:
a) Nieruchomości objęte przetargiem były przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 września 2015 r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 listopada 2015 r., trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2016 r., czwartego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 13 czerwca 2016 r., piątego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 września 2016 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
b) Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Gminy Miasto Elbląg i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.
c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
d) Na nieruchomościach będących przedmiotem przetargu znajduje się obiekt sportowy wraz z towarzysząca mu infrastrukturą techniczną i ogrodzeniem. Rozbiórka zarówno boiska sportowego, jak i innych obiektów zlokalizowanych na nieruchomościach nastąpi staraniem własnym i na koszt ich Nabywców.
e) Nabywcy nieruchomości będą zobowiązani do zabudowania każdej z nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w oparciu o wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nich własnym staraniem i na własny koszt.
f) Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Elbląg z tytułu braku możliwości zabudowania poszczególnych nieruchomości zgodnie z oczekiwaniami potencjalnego jej Nabywcy, jeżeli przed przystąpieniem do przetargu nie uzyskał on decyzji, o której mowa w pkt 12 ppkt e).
g) Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym z elewacjami.
h) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:
- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 12 ppkt g, zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 13.000 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2019 roku.
- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 12 ppkt g, zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 13.000 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2021 roku.
- iż w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg z tytułu ww. kar umownych dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 150.000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2030 r.
Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.
i) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt g), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt 12 ppkt g).
j) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt g), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt h).
k) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.
l) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania.
m) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w pkt 5, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

13. Informacje dodatkowe:
a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1490).
b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.
e) Uczestnicy przetargu winni:
- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:
osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),
osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.
f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.
g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.
h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.
i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Rawska

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Elbląg : zakres cen ofertowych

Działki

125 000
Min.
16 643
Max.
3 499 000

27%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 125 000 zł

Wszystkie działki poniżej 125 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Elbląg

od 16 643 zł do 3 499 000

Ta oferta
125 000
-70%
Śr. Cena
430 780

Cena 70% poniżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 1 700 zł do 72 800 000

Ta oferta
125 000
-64%
Śr. Cena
349 981

Cena 64% poniżej średniej


Elbląg

Miejscowość

Elbląg

od 12 zł/m² do 3 094 zł/m²

Ta oferta
146 zł/m²
+2%
Śr. Cena
143 zł/m²

Cena/m² 2% powyżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 0 zł/m² do 30 000 zł/m²

Ta oferta
146 zł/m²
+108%
Śr. Cena
70 zł/m²

Cena/m² 108% powyżej średniej


Elbląg
Elbląg: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 125 000

Lokalizacja: Elbląg

Porównywalne oferty

Wynajem

1 230 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Elbląg

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 45880514

Nr oferty w biurze nieruchomości: 13166/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 25

Data dodania: 19.10.2016

Data aktualizacji: 19.10.2016

Otodom w Twoim Telefonie